Tập xà đơn gắn tường loại cong hình cung: Rơi khi đu bay