Tập xà đơn gắn cửa loại cong hình cung: Rơi khi lăng người